Quan sát viên Tư pháp Trung Quốc

中 司 观察

Tiếng Anhtiếng Ả RậpTiếng Trung (giản thể)Tiếng Hà LanTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Hin-ddiTiếng ÝTiếng NhậtTiếng HànBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban NhaTiếng Thụy ĐiểnHebrewTiếng IndonesiaTiếng ViệtTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳNgười Malay

Biên bản hướng dẫn giữa Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tòa án Tối cao Singapore về Công nhận và Thi hành các Bản án tiền trong các vụ án thương mại

中华人民共和国 最高人民法院 和 新加坡 共和国 最高法院 关于 承认 与 执行 商 事 案件 金钱 判决 的 指导 备忘录


Giới thiệu

 Điều 1

Mục đích của bản ghi nhớ này gồm hai phần:

(a) Cho phép Tòa án Nhân dân Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định cách thức một bản án do các tòa án của Singapore ban hành có thể được công nhận và thi hành tại các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều này được Tòa án Nhân dân Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định tại Điều 6 - 16 của bản ghi nhớ này.

(b) Cho phép Tòa án Tối cao Singapore quy định cách thức một bản án do các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành có thể được công nhận và thi hành tại các tòa án của Singapore. Điều này được Tòa án Tối cao Singapore quy định tại Điều 17 - 30 của bản ghi nhớ này.

Bản ghi nhớ này chỉ liên quan đến các phán quyết yêu cầu một thể nhân hoặc pháp nhân trả một khoản tiền cố định hoặc có thể xác định được cho một thể nhân hoặc pháp nhân khác trong các vụ án thương mại. Thuật ngữ "phán quyết" như được sử dụng trong bản ghi nhớ này đề cập đến bất kỳ quyết định nào, bất kỳ quyết định nào, được đưa ra hoặc đưa ra bởi các tòa án và có đóng dấu của tòa án.

Các vụ việc thương mại được đề cập đến trong bản ghi nhớ này không chỉ bao gồm quốc tế

các trường hợp (có yếu tố nước ngoài), nhưng cũng có các trường hợp phi quốc tế (không có yếu tố nước ngoài đã được giải quyết) trong đó yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết tại tòa án của bên kia.

Các phán quyết về tiền được đề cập trong bản ghi nhớ này bao gồm các phán quyết về chi phí.

Điều 2

Bản ghi nhớ này không có hiệu lực pháp lý ràng buộc. Nó không cấu thành hiệp ước hoặc luật pháp, không ràng buộc đối với thẩm phán của một trong hai bên và không thay thế bất kỳ luật, quyết định tư pháp hoặc quy tắc tòa án hiện tại hoặc tương lai nào. Nó không nhằm mục đích đầy đủ và không nhằm tạo ra hoặc thay đổi bất kỳ quyền hoặc quan hệ pháp lý hiện tại hoặc trong tương lai hoặc để tạo ra bất kỳ thỏa thuận ràng buộc nào đối với việc công nhận có đi có lại và thực thi các phán quyết về tiền bạc của mỗi bên.

Điều 3

Các bên mong muốn và tin tưởng rằng sự hợp tác được thể hiện qua bản ghi nhớ này sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về luật pháp và các quy trình tư pháp của họ và sẽ cải thiện nhận thức và hiểu biết của công chúng.

Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Điều 4

Tòa án Nhân dân Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là cơ quan xét xử cao nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan này bao gồm xét xử tất cả các loại vụ án, xây dựng các diễn giải tư pháp và giám sát việc xét xử của các tòa án địa phương ở các cấp khác nhau và các tòa án chuyên trách.

Tòa án tối cao Singapore

Điều 5

Tòa án tối cao Singapore là tòa án cấp trên về luật. Nó bao gồm Tòa án Tối cao Singapore và Tòa phúc thẩm Singapore. Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore là một bộ phận của Tòa án Tối cao Singapore và là một bộ phận của Tòa án Cấp cao Singapore.

Công nhận và Thi hành Phán quyết của Tòa án Singapore tại Tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Điều 6

Hiện tại không có hiệp ước nào được áp dụng theo đó các phán quyết của một trong hai bên có thể được tòa án của bên kia công nhận và thi hành. Trong trường hợp không có hiệp ước liên quan, phán quyết của các tòa án Singapore có thể được công nhận và thi hành tại các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên cơ sở có đi có lại theo Luật Tố tụng Dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi đơn nộp của người yêu cầu bồi thường.

Điều 7

Phán quyết của tòa án Singapore được công nhận và thi hành tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải là phán quyết cuối cùng và có tính kết luận. Khi tính chính xác và tính kết luận của phán quyết do tòa án Singapore yêu cầu công nhận và cho thi hành tại tòa án Trung Quốc bị phản đối, thì tính chính xác và tính kết luận của phán quyết sẽ được xác định theo luật pháp Trung Quốc. Một bản án bị kháng cáo hoặc bị kháng cáo không phải là cuối cùng và có tính kết luận.

Điều 8

Các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không công nhận và thực thi các phán quyết của các tòa án Singapore mà sẽ dẫn đến việc thi hành trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ hình phạt, doanh thu hoặc luật công nước ngoài nào.

Các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không công nhận và thi hành một số loại phán quyết của các tòa án Singapore, bao gồm nhưng không giới hạn, các phán quyết liên quan đến các vụ việc về quyền sở hữu trí tuệ, các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, các vụ việc độc quyền.

Điều 9

Các tòa án của Singapore phải có quyền tài phán để xác định đối tượng của tranh chấp, như được xác định bởi các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phù hợp với luật pháp Trung Quốc.

Điều 10

Trong trường hợp các yêu cầu trên được thiết lập để đáp ứng yêu cầu của tòa án Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phán quyết của các tòa án Singapore chỉ có thể được phản đối tại các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với những lý do hạn chế. Những cơ sở đó bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) phán quyết trái với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoặc sẽ phương hại đến chủ quyền, an ninh hoặc lợi ích công cộng của nước đó;

(b) sự đánh giá có được do gian lận;

(c) đương sự đã không được thông báo thích hợp về thủ tục tố tụng tư pháp hoặc không được tạo cơ hội hợp lý để bào chữa cho vụ án;

(d) cơ quan xét xử được thành lập bởi những người có lợi ích cá nhân đối với kết quả của vụ án;

(e) đương sự không có năng lực hành vi đã không được đại diện hợp lệ;

(f) việc tranh tụng giữa các đương sự và cùng một chủ đề đang chờ xét xử tại các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hoặc các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đưa ra hoặc đưa ra phán quyết cuối cùng và kết luận, hoặc đã được công nhận hoặc thi hành một phán quyết cuối cùng và kết luận được đưa ra bởi một tiểu bang thứ ba hoặc một phán quyết trọng tài.

Điều 11

Các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không xem xét lại giá trị của một phán quyết của các tòa án Singapore.

Bản án có thể không bị phản đối với lý do rằng bản án có sai sót về thực tế hoặc luật pháp.

Điều 12

Để công nhận và thi hành phán quyết của Tòa án Singapore tại các Tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người yêu cầu bồi thường phải bắt đầu thủ tục bằng cách nộp đơn đến tòa án nhân dân cấp trung gian nơi đương sự phải thi hành có cư trú. hoặc tài sản của nó nằm ở đâu.

Điều 13

Để công nhận và thi hành phán quyết của tòa án Singapore tại các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người yêu cầu bồi thường phải nộp đơn, cũng như các tài liệu sau đây được chứng thực bởi một văn phòng công chứng tại Singapore và được xác nhận bởi đại sứ quán Trung Quốc hoặc lãnh sự quán đóng tại Singapore:

(a) bản sao có chứng thực của phán quyết;

(b) các tài liệu để xác nhận rằng bản án không bị kháng cáo hoặc bị kháng cáo, thời hạn kháng cáo đã hết đối với bản án và không có đơn xin gia hạn kháng cáo nào đang chờ xử lý, trừ khi điều đó được quy định trong bản án;

(c) trong trường hợp phán quyết mặc nhiên, các tài liệu để xác nhận rằng đương sự vỡ nợ đã được triệu tập hợp pháp, trừ khi điều đó được quy định trong chính bản án;

(d) các tài liệu để xác nhận rằng đương sự không có năng lực hành vi đã được đại diện hợp lệ, trừ khi điều đó được quy định trong bản án.

Đơn, bản án và các tài liệu nêu trên, nếu không được làm bằng tiếng Trung Quốc, sẽ phải kèm theo bản dịch có chứng thực sang tiếng Trung Quốc.

Điều 14

Đương sự có thể nhận được bản sao có chứng thực của phán quyết của tòa án Singapore bằng cách nộp đơn theo Hướng dẫn Thực hành của Tòa án Tối cao.

Điều 15

Tòa án nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ xét xử vụ việc xin công nhận và thi hành phán quyết của tòa án Singapore theo quy định của pháp luật trong nước.

Điều 16

Sau khi bản án của Tòa án Singapore được Tòa án nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận, trong trường hợp cần thiết, đương sự có quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án bắt buộc. Thủ tục thực thi và các biện pháp được thực hiện theo quy định của Luật Tố tụng Dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các diễn giải tư pháp liên quan.

Công nhận và Thi hành Phán quyết của Tòa án Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Tòa án Singapore

Điều 17

Hiện tại không có hiệp ước nào được áp dụng theo đó các phán quyết của một trong hai Bên có thể được thi hành bởi tòa án của bên kia. Trong trường hợp không có hiệp ước liên quan, phán quyết của các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thể được thi hành tại các tòa án của Singapore theo yêu cầu được đưa ra theo thông luật.

Điều 18

Cách tiếp cận của các tòa án Singapore tương tự như quan điểm được tìm thấy trong thông luật Anh. Trong trường hợp Tòa án có thẩm quyền của nước ngoài đã xác định rằng một khoản tiền nhất định đến hạn trả từ người này sang người khác, thì người mắc nợ phải trả một khoản tiền đó. Chủ nợ có thể đưa ra yêu cầu thực thi nghĩa vụ đó như một khoản nợ. Tuy nhiên, nghĩa vụ pháp lý để trả nợ này tách biệt với nguyên nhân cơ bản của hành động.

Điều 19

Các phán quyết của các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thi hành tại Singapore phải là phán quyết cuối cùng và có tính kết luận.

Khi tính chính xác và tính kết luận của phán quyết do các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa yêu cầu thi hành tại một tòa án Singapore bị phản đối, thì tính chính xác và tính kết luận của phán quyết sẽ được xác định theo luật pháp Trung Quốc.

Các tòa án của Singapore có thể yêu cầu nguyên đơn đang tìm cách thực thi để có được chứng nhận từ tòa án đã đưa ra hoặc đưa ra phán quyết rằng phán quyết là cuối cùng và có tính kết luận. Các tòa án Singapore cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tòa án Nhân dân Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông qua Tòa án Tối cao của Singapore để có được chứng nhận đó.

Giấy xác nhận do tòa án nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ra hoặc ra phán quyết cấp để xác nhận rằng phán quyết đã có hiệu lực sẽ được coi là bằng chứng kết luận về tính chính xác và tính kết luận của phán quyết.

Điều 20

Các tòa án của Singapore sẽ không thi hành các phán quyết của các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vốn sẽ dẫn đến việc thi hành trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ hình phạt, doanh thu hoặc luật công nước ngoài nào.

Điều 21

Các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải có quyền tài phán để xác định đối tượng của tranh chấp, như các tòa án của Singapore xác định. Các tòa án của Singapore nói chung sẽ coi các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tài phán bắt buộc đối với người được đưa ra phán quyết:

(a) tại thời điểm vụ việc được nộp, có mặt hoặc cư trú trong quyền tài phán của tòa án Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; hoặc là

(b) là nguyên đơn, hoặc phản tố, trong quá trình tố tụng; hoặc là

(c) đệ trình lên thẩm quyền của tòa án Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; hoặc là

(d) đã đồng ý, trước khi bắt đầu, đối với các vấn đề của thủ tục tố tụng, sẽ tuân theo thẩm quyền của tòa án nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Điều 22

Phán quyết của các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có thể bị phản đối tại các tòa án của Singapore với những lý do hạn chế. Những cơ sở đó bao gồm (nhưng không giới hạn):

(a) đánh giá có được do gian lận;

(b) phán quyết trái với chính sách công của Singapore;

(c) các thủ tục được tiến hành theo cách mà tòa án Singapore coi là trái với các nguyên tắc của công lý tự nhiên, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở:

Tôi. đương sự đã không được thông báo về quá trình tố tụng tư pháp hoặc không được tạo cơ hội hợp lý để được xét xử;

ii. cơ quan xét xử được cấu thành bởi những người có lợi ích cá nhân đối với kết quả của vụ án.

Điều 23

Các tòa án của Singapore sẽ không xem xét giá trị của một phán quyết của các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản án có thể không bị phản đối với lý do rằng bản án có sai sót về thực tế hoặc luật pháp.

Điều 24

Để thi hành phán quyết của tòa án nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người được thi hành án phải bắt đầu hành động bằng cách nộp đơn triệu tập lên tòa án có thẩm quyền của Singapore, cung cấp một bản tuyên bố ngắn gọn về bản chất của yêu cầu và yêu cầu số tiền. của khoản nợ thi hành án. Bản sao có chứng thực của bản án phải được trưng bày cho người viết.

Điều 25

Trường hợp người phải thi hành án ở bên ngoài Singapore, không ảnh hưởng đến Điều 28, người được thi hành án sẽ phải xin rời tòa để tống đạt giấy triệu tập ngoài khu vực pháp lý theo Lệnh 11 của Quy tắc Tòa án Singapore. Đơn xin nghỉ phép phải được hỗ trợ bởi một bản tuyên thệ

(a) trưng bày bản sao có chứng thực của bản án do tòa án Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên hoặc đưa ra;

(b) tuyên bố rằng yêu cầu bồi thường được đưa ra để thi hành phán quyết của tòa án Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (cụ thể là, Lệnh 11, quy tắc 1 (m) của Quy tắc Tòa án Singapore);

(c) tuyên bố rằng người được thi hành án tin rằng họ có lý do chính đáng để hành động;

(d) nêu rõ địa điểm hoặc quốc gia mà người phải thi hành án đang ở hoặc có thể được tìm thấy.

Điều 26

Nếu sau khi tống đạt giấy triệu tập, người phải thi hành án không trả lời yêu cầu, thì người yêu cầu bồi thường sẽ có quyền nhận phán quyết mặc nhiên theo Lệnh 13 của Quy tắc Tòa án Singapore.

Điều 27

Nếu sau khi tống đạt giấy triệu tập mà người phải thi hành án trả lời yêu cầu thì người yêu cầu phải nộp và tống đạt bản khai yêu cầu nêu những tình tiết trọng yếu làm cơ sở cho yêu cầu và những chi tiết cần thiết của yêu cầu.

Điều 28

Chúng tôi hiểu rằng nơi người phải thi hành án ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, việc tống đạt giấy triệu tập, tuyên bố yêu cầu bồi thường, thông tin chi tiết về yêu cầu và các tài liệu tiếp theo khác phải được thực hiện thông qua các tòa án có thẩm quyền của Trung Quốc theo Hiệp ước Hỗ trợ tư pháp tại Các vấn đề dân sự và thương mại giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Singapore.

Điều 29

Trong hầu hết các trường hợp, người được thi hành án sẽ có quyền nộp đơn yêu cầu phán quyết tóm tắt mà không cần xét xử theo Lệnh 14 của Quy tắc Tòa án Singapore, trừ khi người phải thi hành án có thể nêu ra một vấn đề có thể giải quyết liên quan đến biện pháp bào chữa dựa trên căn cứ mà bản án đưa ra. hoặc được đưa ra bởi các tòa án của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do gian lận, trái với chính sách công của Singapore hoặc đưa ra hoặc thực hiện trái với các nguyên tắc của công lý tự nhiên. Đơn xin phán quyết tóm tắt được xử lý nhanh chóng, không cần bằng chứng miệng.

Điều 30

Nếu yêu cầu về phán quyết của tòa án nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được tuyên thành công, thì người có bản án sẽ được hưởng quyền lợi từ phán quyết của tòa án Singapore. Người có bản án sẽ có quyền, nếu cần, sử dụng các thủ tục của các tòa án Singapore để thi hành phán quyết theo Lệnh 45 của Quy tắc Tòa án Singapore.

Điều 31

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bằng cách truy cập trang web của Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại www.court.gov.cn.

Điều 32

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Tòa án tối cao Singapore:

(a) bằng cách truy cập trang web của Tòa án Tối cao Singapore tại http://www.supremecourt.gov.sg; Hoặc

(b) bằng cách liên hệ với Cơ quan đăng ký của Tòa án tối cao Singapore:

Tôi. tại Tầng 2, 1 Ngõ Tòa án Tối cao, Singapore 178879;

ii. qua số điện thoại +65 6336 0644; hoặc là

III. bằng email tại supcourt_reglstry@supcourt.gov.sg.


Bản ghi nhớ này được lập thành bản sao Bằng tiếng Trung và tiếng Anh, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.


ĐÃ ĐĂNG KÝ vào ngày 31 tháng 2018 năm XNUMX này bởi:


Chu Cường

Chánh án và Chủ tịch Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa


Sundaresh Menon 

Chánh án Tòa án Tối cao Cộng hòa Singapore


Hình ảnh


Tải xuống toàn bộ văn bản của Biên bản hướng dẫn giữa Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tòa án Tối cao Singapore về Công nhận và Thi hành các Bản án tiền trong các vụ án thương mại đã ký bằng phiên bản tiếng Anh.


Bài viết liên quan:

Tòa án tối cao Trung Quốc và Singapore ký Thỏa thuận công nhận và thi hành các phán quyết về tiền trong các vụ án thương mại


Để biết thêm thông tin về Công nhận và Thực thi Phán quyết Nước ngoài ở Trung Quốc, vui lòng tải xuống Bản tin CJO vol.1 số. 1.